Всеки продавач трябва да притежава следните документи и пособия за работа:

 1. Документ за самоличност;
 2. Фискализиран касов апарат
 3. Касова книга.
 4. Да издава фактури за сключените сделки.
 5. Дневник за сключените сделки./чл.59 от ЗСБТ/
 6. Изправен измервателен уред придружен с документ от КСМ за редовност на измервателния уред;
 7. Заверена здравна книжка;
 8. Санитарен журнал;
 9. Документи за съответствие със задължителните изисквания за качество и безопасност и за съответствие със санитарните,хигиенните и други норми, издадени от специализираните държавни контролни органи – заключения, протоколи от лабораторни изследвания, / ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПРОДАВАТ ПРЕСЕН ЛУК И ЗЕЛЕНИ САЛАТИ, ХЕИ ИЗИСКВА ДОКУМЕНТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕСТИЦИДИ/
 10. ДА СА СНАБДЕНИ С КОМПЛЕКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕТЕ
 11. Санитарно разрешително за производители на култивирани гъби от ХЕИ;
 12. Анкетна/регистрационна карта от съответната ОД “Земеделие и гори” за количеството и вида на внасяната стока заверена от контролните органи на тържището.

Изисквания за реда и начина за извършване на продажби на територията на тържището.

Продавачът е длъжен:

-да продава стоката си съобразно действащото в страната законодателство;

-да предоставя необходимата информация на всички държавни органи, упълномощени да правят проверки на територията на тържището;

-да спазва стриктно настоящия правилник;

-да извършва продажби само на територията на тържището;

-да предлага своята стока от МПС-то или от подходящи поставки /палети, каси/

-да не излиза извън границите на предоставеното му паркомясто и да не поставя каквото и да било пред жълтата ограничителна линия;

-да предоставя на длъжностните лица от тържището верни и пълни данни за цените и сключените сделки /чл.54, т.5 от ЗСБТ/.

-да не оставя без надзор стоката и МПС-то си.

Контрол върху изпълнението на изискванията се извършва от диспечерите, зам. управителите и контрольорите на тържището.

Влизане, настаняване, престой и излизане на продавачите от тържището.

Влизане на продавача в територията на тържището става:

-при наличие на свободно паркоместо;

-след заплащане на такса и депозит гаранция;

-касиерът нанася регистрационният номер на МПС, № на паркомястото, име и фамилия, ЕГН и подпис на наемателя.

-след представяне на диспечера на фискален бон /касова бележка/ за платена такса и попълнена анкетна карта за количеството и вида на внасяната стока,– с което да удостовери наемното отношение с “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ” АД ;

-На задната страна на фискалният бон се поставя печат със следният текст: Декларирам , че съм запознат с правилника за вътрешният ред и приемам общите условия за извършване на продажби от МПС на територията на “Тържище София” АД.

-само с МПС-то, чийто ДРН /държавен регистрационен номер/ е записан на фискалния бон /касовата бележка/.

При настаняване:

-продавачът заема незабавно определеното му паркоместо;

-не застъпва линиите, очертаващи границите на определеното паркоместо;

-следва инструкциите на диспечерите и останалия персонал на пазара;

През време на своя престой на тържището, продавачът:

-извършва своята дейност, спазвайки стриктно настоящия правилник;

-не допуска трети лица да търгуват в границите на определеното му паркоместо;

-не допуска МПС с ДРН, различен от този записан на фискалния бон /касовата бележка/ да спират в границите на определеното му паркоместо;

-не застъпва линиите, очертаващи границите на определеното му паркоместо;

-заплаща в срок таксата за съответния ден;

При напускане на тържището, продавачът:

-представя на диспечера почистеното и подготвено за освобождаване паркоместо;

-връща паркономера в касата и освобождава своя депозит-гаранция;

-извежда своевременно своето МПС от територията на тържището;

-напускането на тържището на МПС-то, на което е предоставено съответното паркоместо, без връщане на паркономера, води до автоматично освобождаване на паркоместото и анулиране на паркономера;

 1. Санитарно-хигиенни изисквания.

Всички лица, находящи се на територията на тържището, се задължават:

-да изхвърлят отпадъците само в определените за целта места /кошчета и контейнери/;

Продавачите се задължават да поддържат района на предоставеното им паркоместо подреден и чист.

Продавачите са отговорни за спазването на хигиенните изисквания от всички лица, работещи за тях /продавачи, сортировачи, чистачи и др./

Денят за хигиенизация на тържището е четвъртък, часовете за влизане и излизане в деня за хигиенизация се определят от управата на тържището и се обявяват 1 седмица предварително на видно място.

2. Забрани.

На територията на тържището е забранено:

-продавачите и наемателите да влизат като купувачи и да заемат паркоместа

-изграждането на палатки и други съоръжения за нощуване;

-влизането на МПС, неотговарящи на изискванията на ХЕИ и КАТ.

-влизането в тържището на продавачи с МПС с ДКН различен от указания във фискалния бон /касовата бележка/;

-ровенето в контейнерите за смет и изваждането на каквото и да било от тях.

Тези изисквания са основни, но не освобождават наемателите на “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ” АД от задължението им да спазват правилника за организацията и дейността на  тържището и нормативната база уреждаща търговията на тържищата – като неразделна част от дължимото поведение по наемните отношения между търговците на територията на тържището от една страна като наематели и “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ” АД от друга като наемодател.