Изисквания

към търговците

Изисквания към търговците – Всеки продавач трябва да притежава следните документи и пособия за работа:

 1. Документ за самоличност.
 2. Фискализиран касов апарат.
 3. Касова книга.
 4. Да издава фактури за сключените сделки.
 5. План за проследимост на храните по Регламент (ЕО) № 178/2002.
 6. Изправен измервателен уред придружен с документ от КСМ за редовност на измервателния уред.
 7. Заверена здравна книжка.
 8. Санитарен журнал.
 9. Документи за съответствие със задължителните изисквания за качество и безопасност и за съответствие със санитарните, хигиенните и други норми, издадени от специализираните държавни контролни органи – заключения, протоколи от лабораторни изследвания, ако е необходимо.
 10. ДА СА СНАБДЕНИ С КОМПЛЕКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕТЕ.
 11. Анкетна/регистрационна карта от съответната ОД “Земеделие и гори” за земеделските производител/стопанин.

Изисквания към търговците за реда и начина за извършване на продажби на територията на тържището.

Продавачът е длъжен:

-да продава стоката си съобразно действащото в страната законодателство;

-да предоставя необходимата информация на всички държавни органи, упълномощени да правят проверки на територията на тържището;

-да спазва стриктно настоящия правилник;

-да извършва продажби само на територията на тържището;

-да предлага своята стока от подходящи поставки /палети, каси/;

-да не излиза извън границите на предоставеното му паркомясто и да не поставя каквото и да било пред жълтата ограничителна линия;

-да предоставя на длъжностните лица от тържището верни и пълни данни за цените и сключените сделки /чл.60, ал.2 от ЗСБТ/.

-да не оставя без надзор стоката и МПС-то си.

Контрол върху изпълнението на изискванията към търговците се извършва от диспечерите, зам. управителите и контрольорите на тържището.

Влизане, настаняване, престой и излизане на продавачите от тържището.

Влизане на продавача в територията на тържището става:

-при наличие на свободно паркомясто;

-след заплащане на наема за паркомястото;

-касиерът нанася регистрационният номер на МПС, № на паркомястото, име и фамилия и подпис на наемателя;

-след представяне на диспечера на фискален бон /касова бележка/ за платена такса и попълнена анкетна карта за количеството и вида на внасяната стока, с което да удостовери наемното отношение с “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ” АД ;

- на задната страна на фискалният бон се поставя печат със следният текст: Декларирам , че съм запознат с правилника за вътрешният ред и приемам общите условия за извършване на продажби от МПС на територията на “Тържище София” АД.

-само с МПС-то, чийто ДРН /държавен регистрационен номер/ е записан на фискалния бон /касовата бележка/.

- влизането в тържището става само с карта за безконтактно вдигане на бариерите.

При настаняване:

-продавачът заема незабавно определеното му паркомясто;

-не застъпва линиите, очертаващи границите на определеното паркомясто;

-следва инструкциите на диспечерите и останалия персонал на пазара;

През време на своя престой на тържището, продавачът:

-извършва своята дейност, спазвайки стриктно настоящия правилник;

-не допуска трети лица да търгуват в границите на определеното му паркомясто;

-не допуска МПС с ДРН, различен от този записан на фискалния бон /касовата бележка/ да спират в границите на определеното му паркомясто;

-не застъпва линиите, очертаващи границите на определеното му паркомясто;

-заплаща в срок таксата за съответния ден.

При напускане на тържището, продавачът:

-представя на диспечера почистеното и подготвено за освобождаване паркомясто;

-извежда своевременно своето МПС от територията на тържището;

Санитарно-хигиенни изисквания.

Всички лица, находящи се на територията на тържището, се задължават:

-да изхвърлят отпадъците само в определените за целта места /кошчета и контейнери/;

Продавачите се задължават да поддържат района на предоставеното им паркомясто подреден и чист.

Продавачите са отговорни за спазването на хигиенните изисквания от всички лица, работещи за тях /продавачи, сортировачи, чистачи и др./

Забрани.

На територията на тържището е забранено:

-продавачите и наемателите да влизат като купувачи и да заемат паркоместа;

-изграждането на палатки и други съоръжения за нощуване;

-влизането на МПС, неотговарящи на изискванията на БАБХ и КАТ;

-влизането в тържището на продавачи с МПС с ДКН различен от указания във фискалния бон /касовата бележка/;

-ровенето в контейнерите за смет и изваждането на каквото и да било от тях.

 

Всички права запазени 2023. Уебсайт от
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram