Regulations

за организацията, дейността и охраната на стоково тържище

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ОХРАНАТА НА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ

“ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ“ АД

ЕИК 130231544

/допълнен и изменен с решение на УС от 27.02.2012г.; допълнен и изменен с решение на УС от 02.07.2013г.; допълнен и изменен с решение на УС от 22.06.2015г.; допълнен с решение на УС от 10.04.2020 г. /

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този Правилник урежда организацията, дейността и охраната на стоково тържище: “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ” гр. София; адрес: гр. СОФИЯ; СО – район „Искър”, ул. „АМСТЕРДАМ” N.1  кв. ДРУЖБА – 1, наричано по-нататък в текста “тържището”.

 

Чл.2. Разпоредбите на настоящия Правилник са задължителни за всички лица, извършващи дейност на територията на тържището.

 

ВИДОВЕ СТОКИ И СТОКОВИ ГРУПИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ПРОДАЖБА

 

чл.3 На територията на тържището на определените за това места могат да се предлагат за продажба следните видове стоки и стокови групи:

 1. съгласно удостоверение за регистрация №52440/18.12.2019г. на БАБХ и съгласно посочените в параграф 1, т.12 б. от Закона за храните:
 • група „д“
 • група „е“
 • група „ж“
 • група „з“
 • група „и“
 • група „к“
 • група „л“
 • група „м“
 • група „н“
 • група „о“
 • група „р“
 • група „с“
 • група „т“
 • група „у“
 • група „х“.

 

МЕСТА И ВРЕМЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

чл.4. На територията на стоковото тържище, тържищната търговия  се извършва от търговски единици и обособени зони за търговия, определяни по начин, който отговаря на критериите за обособяване на подобекти в рамките на регистрацията на самото стоково тържище.

ал.2 На видно място при входа на тържището се разполага схема на тържището с  местата за извършване на тържищните продажби.

чл.5. (променен с решение на УС от 01.07.2013г.) Времето за извършване на продажби е от 02.00 часа до 14.00 часа.

чл.6. Товаро-разтоварни работи се разрешават в часовете извън времето за продажбата.

чл.7. Указанията на служителите на стоковото тържище към извършващите товаро-разтоварителна работа са задължителни за последните.

ал.2 Причинените неудобства /престой и др./, ако има такива не ангажират отговорността на организатора на тържището, ако неудобствата е могло да бъдат избегнати, чрез предварително писмено уговаряне на график за разтоварване с администрацията на тържището и този график е бил възможен.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА МПС И МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ

чл.8. При движението на МПС на територията на тържището задължително се спазват правилата за движение по отворени за обществено ползване пътища, пътните знаци, указателните табели, надписите и другите указания, дадени от  Организатора на тържището и неговите служители за регулиране на движението.

чл.9. След началото на сесията за продажби по чл.5 /02.00 часа/ в тържището се допускат само МПС на купувачите. Извън времето за продажби купувачи не се допускат на територията на тържището.

(2) (нова – с решение на УС от 02.07.2013г.) Продавачите могат да паркират свои МПС на територията на тържището съобразно с получените магнитни карти за достъп към договора за наем.

чл.10. На тържището има обозначени с маркировка и по друг начин алеи за придвижване на МПС на продавачи и купувачи. Алеите са еднопосочни.

ал.2 Купувачите своевременно товарят закупената стока и незабавно придвижват МПС-то си по посоката на движение на съответната алея.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТЪРЖИЩНИ СДЕЛКИ

чл.11. /променен и допълнен с решение на УС от 27.02.2012г./ Продавачи на стоковото тържище могат да бъдат само лицата, които отговарят на кръга лица, посочени в чл.55 ал.2 от ЗСБТ

(2). /предишна ал.1с решение на УС от 27.02.2012г./ Продавачите имат следните задължения при извършване на тържищните сделки:

 1. /променен и допълнен с решение на УС от 27.02.2012г.; променен и допълнен с решение на УС от 02.07.2013г./ да регистрират сключените от тях тържищни сделки в специален дневник, в който се вписват информация за доставчика на стоката, която търгуват, данни за купувача, на когото са продали, както и информация за търгуваната стока – вид, количество, сорт, клас, произход.
 2. Да издават фактура. В случаите на плащане в брой се издава и касова бележка от регистриран електронен касов апарат.
 3. Да дават на длъжностните лица, упълномощени от управлението на стоковото тържище, верни и пълни сведения, необходими за изготвяне на информация за тържищните сделки.
 4. Попълват и предават ежедневно на длъжностните лица, упълномощени от управлението на стоковото тържище, информационен фиш по образец, утвърден от комисията.
 5. Стоката на продавача предназначена за продажба на стоковото тържище, да се придружава от документи за произход, както и от документи за съответствие със задължителните изисквания за качество и безопасност и за съответствие със санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, издадени от специализираните държавни контролни органи;
 6. да спазват и изпълняват задълженията, които са заложени в този правилник, в договора за наем, както и задълженията му, основани на регистрацията на стоковото тържище в регистъра по чл.12 от ЗХ.
 7. (нова точка – с решение на УС от 02.07.2013г.) Продавачите на стоковото тържище носят отговорността за организирането и изпълнението на изискванията по чл.21а от закона за храните.
 8. (нова точка - с решение на УС от 22.06.2015г.) НАЕМАТЕЛИТЕ на стоковото тържище самостоятелно създават и поддържат (включително документално) организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 9. Всеки наемател е длъжен да осигури съд за съхранение на отпадъците, който се затваря. В края на сесията за продажби отпадъците се изнасят пред обекта, както следва:
 • Твърдите, неорганични отпадъци (ленти, ъгли и други крепежни елементи от палетата със стока) се струпват пред обекта, а отделно от тях;
 • Органичните отпадъци се изкарват пред обекта в непропускливи найлонови торби с макс. допустим обем от 120 литра.
 • Максималното количество отпадъци, които наемателите могат да генерират в рамките на такса смет е:

А. за павилионите – до 150 литра;

Б. за големите складове – до 250 литра;

9.1. Количествата отпадъци, които надвишават максимално определените в предходните букви количества, се събират и извозват от наемодателя срещу допълнителна такса в размер на 80 лева/куб.м. (посочената такса е без начислен ДДС)

9.2. Наемател който е генерирал отпадъци над максимално определените е длъжен да уведоми своевременно служителите на наемодателя и да заплати допълнителната такса за извозването и изхвърлянето на отпадъка.

 

чл.12. Продавачите имат право  да искат от организатора тържището в рамките на договорните им отношения, да получат съдействие за осигуряване на благоприятни условия за продажба.

чл.13. Купувачите са длъжни да спазват правилата за организация на движението, вкл. входно-изходния режим на стоковото тържище. Указанията дадени им от служителите на тържището са задължителни за тях.

УСЛОВИЯ ЗА БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА НА СТОКОВОТО ТЪРЖИЩЕ

чл. 14. Търговците, желаещи да извършат разплащане по банков път, могат да извършат това в офиса на избрана от тях банка в рамките на работното и време.

чл.15. Организаторът на тържището предлага на участниците в търговията на тържището различни по вид  услуги (ползване на подемно-транспортни и други съоръжения, опаковане, събиране и третиране на отпадъци, информационни и комуникационни услуги, ползване на размножителна и друга офис техника), за които събира такси в абсолютен размер, описани в приложение към този Правилник.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЕМАНЕ НА ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ

 

чл. 16. Размерът на наемите в тържището е:

 

 1. от 10 до 30 лв. на кв. метър за ден.
 2. За вход на купувачите и управляваните от тях МПС, заплащат от 0,33 лв до 0,666 лв в зависимост от картата за достъп, която са закупили – за 1, 3, 6, 12 месеца.

(2). Размера на наемите се определя в зависимост от местоположението на територията на тържището, площта и срока на ползване съобразно действащите в момента на тържището наемни цени.

(3). Организаторът утвърждава размер на наемите, който подлежи на актуализация при промяна на икономическата обстановка.

(4). Заплащането на услугите по ал.1 става в момента на извършването им или съгласно договорите за наем.

чл.17. Дългосрочни договори се сключват в офиса на тържището след проведени преговори между ръководството на тържището и представител на кандидата за наемател.

чл.18. (отменен с решение на УС от 02.07.2013г.)

 

РЕД ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА СТРАНИТЕ В ТЪРЖИЩНИТЕ СДЕЛКИ ЗА ЦЕНИТЕ, НАЧИНЪТ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРЖИЩНИТЕ СДЕЛКИ И ТЯХНОТО РЕГИСТРИРАНЕ В ТЪРЖИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ; ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

 

чл. 19. Продавачите излагат стоката, която е предназначена  за продажба на стоковото тържище при условията на наредбата по чл.10 ал.4 и ал.5 от ЗХ.

чл.20. Купувачите са длъжни да съхраняват документите за закупената от тях стока.

чл.21. В срок до един час след приключване на продажбите, всеки продавач е длъжен да остави на касата или на определен от организатора на тържището служител своя документ по чл.11 т.4.

чл.22. Организаторът оповестява чрез табло, разположено на входа, информация относно средните продажни цени, максималните и минималните продажни цени за изтеклата сесия на продажби.

 • Организаторът съхранява информацията на електронен носител.

чл.22а /нов създаден с решение на УС от 27.02.2012г; променен с решение на УС от 02.07.2013г./ Организаторът на тържището изисква стоките, предназначени за продажба на стоково тържище, да се придружават от документи за произход и за съответствие с изискванията за безопасност.

 

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОКОВОТО ТЪРЖИЩЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

чл.23. Организаторът осигурява безопасността на пребиваващите на стоковото тържище физически лица, чрез:

 1. Външно договаряне на услуга с фирма специализирана в охранителната дейност;
 2. Обучение на служителите.
 3. Провеждане на периодични симулации за обучение.

чл.24. Организаторът не допуска безредици и хулигански прояви, които могат да застрашат съществено здравето и/или интересите на пребиваващите лица.

чл.25. Организаторът създава организация и изпълнява задълженията си според изискванията на наредбата  за пожарна безопасност в обектите в експлоатация.

чл.26. Организаторът води дневник за възникнали инциденти по чл.24 и чл.25.

/ допълнение - създаден с решение на УС от 10.04.2020 г./ ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА във връзка с извънредното положение, обявено с решение на народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (дв, бр. 22 от 2020 г.), заповеди на Министъра на здравеопазването, предписания на ОДБХ-гр.София, СДВР и РЗИ за налагане на противоепидемиологични мерки.

Чл.23а. / допълнен с решение на УС от 10.04.2020 г./ Наемателите на тържището задължително спазват следните правила:

 1. Контактите между купувачи и продавачи се осъществяват извън закритите търговски обекти. Ако има стока която е в склада, павилиона или камиона, то продавачът я изнася за оглед от купувача навън.
 2. Ако пред павилион, склад или парко-място има повече от един кандидат купувач, то продавачът, следва да нареди на останалите купувачи, да изчакат реда си, отдалечени на минимум 2 метра разстояние, а най-добре в МПС-то си.
 3. Купувачите задължително трябва да носят предпазни маски на лицето и да спазват дистанция от най-малко 2 метра от останалите участници в тържищната търговия. Купувачите са длъжни да изпълняват указанията на продавачите по предходната точка.
 4. Забранява се всякакъв физически контакт с клиенти и между колеги, освен при приемане на плащане от страна на купувача.
 5. След всяка сделка, продавачите задължително дезинфекцират ръцете си.
 6. Плащанията, които касаят наемните отношения с тържището, се извършват само и единствено на касата /на гишето на защитното стъкло/ или най- добре по банков път.
 7. Абсолютно се забранява влизането в касата и офиса на счетоводството.
 8. Задължително е носенето на маска върху лицето.
 9. Дезинфекцират се на всеки 20 минути всички повърхности, които са в допир до хора.
 10. Ако някаква ситуация или клиент Ви смущава или имате каквито и да било въпроси по отношение на Извънредните правила: Не се колебайте да се свържете с телефон 112.
 11. На видимо място, отвън, на всеки търговски обект се поставя информационна табела: „Обслужваме само по един клиент. Моля изчакайте на отстояние 2 метра.“

(2) /нова с решение на УС от 10.04.2020 г./ Санкции при неспазване на предходната алинея:

 1. По отношение на наемателите на стоковото тържище, неустойка в размер на 100 (сто) лева. Ако наемателят или негов служител, който е в нарушение откаже да плати неустойката в срок от 24 часа след констатиране на нарушението, то наемодателят („ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ“ АД) може да прекрати едностранно договорът за наем с този наемател.
 2. По отношение на посетителите – купувачи, санкцията е 100 (сто) лева. Ако посетителят купувач откаже да плати санкцията, то „ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ“ АД може да забрани и откаже достъп на този посетител за срок от 30 (тридесет дни).
 3. За всеки един случай, при който служител на „ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ“ АД констатира грубо нарушение на посочените мерки, тържищната администрация ще уведомява съответните държавни органи, които извършват контрол за спазване на противоепидемиологичните мерки.

 

ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПАРИЧНИТЕ И СТОКОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ

чл.27. Всички сгради, съоръжения и инфраструктура на територията на тържището са собственост на Организатора.

(2). Всякаква употреба и въздействие върху активите по ал.1, извън нормалното за което са предоставени тези активи е абсолютно недопустимо.

(3). При констатиране на отклонение от дължимото поведение съгласно ал.2, организаторът има право незабавно да прекрати договорните си взаимоотношения с продавача/купувача и да поиска обезщетение за претърпените вреди.

чл.28. Този Правилник е неразделна част от общите условия на договорите за ползване на търговските обекти и площи от продавачите и представлява общи договорни условия за купувачите на тържището, които са информирани за тях при влизане на неговата територия и са ги приели без възражения със заплащането на входната такса.

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ОРГАНИЗАТОРА ИЗИСКВА ОТ ПРОДАВАЧИТЕ НА СТОКОВОТО ТЪРЖИЩЕ

чл.29. Продавачите извършващи тържищна търговия с налични стоки,  предназначени за продажба на стоковото тържище, са длъжни да имат в наличност и при поискване на представят на оторизираните служители на Организатора на тържището документи за:

 1. произход;
 2. съответствие със задължителните изисквания за качество и безопасност и за съответствие със санитарните, хигиенните и други норми, издадени от специализираните държавни контролни органи;

чл.30. Продавачите попълват бланков документ по форма и образец утвърден от организатора на стоковото тържище, в който са включени следните реквизити:

 1. ЕИК на търговеца;
 2. характеристики на стоката по:
 • вид;
 • качество;
 • количество;
 • произход – държава, населено място, ако е възможно;
 • документ за произход – фактура или друг първичен счетоводен документ, протокол.
 • Документи придружаващи стоката при внос.

             (2). Продавачите попълват само наименованието и номера на документа, касаещ съответната стока.

чл.31. Продавачите нямат право, да извършват /започват/ продажби с налични храни от територията на тържището, преди да са попълнили и предали документа по чл. 30.

 • (отменена с решение на УС от 02.07.2013г.)
 • (отменена с решение на УС от 02.07.2013г.)

чл.32. (1) (отменена с решение на УС от 02.07.2013г.)

 • Ако продавачът не е могъл да попълни документа по чл.30, преди влизането си на територията на тържището, то той може да заеме определеното му търговско място, но при ограниченията на чл.31.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Настоящият Правилник се издава на основание чл. 54 във връзка с чл. 52 и чл. 57 на ЗСБТ и приложимата съвместно с него нормативна уредба.
 • 2. Лицата, извършващи дейност на територията на стоковото тържище, следва да бъдат запознати по безусловен начин с неговото съдържание (чрез окачване на копие от Правилника на входа и на подходящи места на територията на тържището, чрез пряко запознаване срещу подпис на всички лица, които сключват Договор за извършване на дейност на територията на тържището, преди сключването на съответния Договор или по друг приемлив начин.)
 • 3. По въпроси от оперативен характер, с оглед ефективното функциониране на стоковото тържище, управителят може да издава заповеди, които следват настоящия Правилник без да го изменят и са неразделна част от него. Горните следва да бъдат доведени по подходящ начин до знанието на лицата, извършващи дейност на тържището.
 • 4. Настоящият правилник отменя стария правилник и влиза в сила от 09.12.2011г.
 • 5. За всички неуредени с този праилник въпроси, свързани с тържищната търговия, се прилагат нормите на Закона за стоковите борси и тържищата, Закона за храните и Системата за РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, както и индивидуалните наемни договори.
 • 6. /нов параграф с решение на УС от 10.04.2020 г./ Извънредните правила във връзка с извънредното положение, обявено с решение на народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (дв, бр. 22 от 2020 г.), заповеди на Министъра на здравеопазването, предписания на ОДБХ-гр.София, СДВР и РЗИ за налагане на противоепидемиологични мерки и чл.23а, които са приети с решение на Управителния съвет на „ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ“ АД влизат незабавно след тяхното оповестяване на видно място на централния вход на стоковото тържище и са в сила до окончателното отменяне на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.).

 

 

 

Заверил:

 /изпълнителен директор Андрей Шервашидзе/

Запознат съм и съм съгласен с условията за използването на електронни услуги, публикувани в указанията на Интернет сайта на ДКСБТ.

 

 

Contact us in case you have any questions

+359 (02) 4890110

Всички права запазени 2023. Уебсайт от
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram