• Минимален престой – минимизиране на времето на престой на продукта на тържището гарантира пресни плодове и зеленчуци за потребителя.
  • Кратък път до потребителя – съкращаването на междинните звена по пътя на стоката гарантира оптимална цена за производителя и потребителя.
  • Социален ангажимент – маркетинг и реализация на храни от локален произход
  • Свободен достъп – осигуряване на възможност за реализация на собствена продукция за всеки български производител
  • Немонополна търговия – множество производители и търговци, поставени в конкурентна среда, предлагат възможно най-високото качество и максимално широк избор.
  • Проследяемост на храните – основен принцип в Европейското и българското законодателство, гарантиращ безопасност и прозрачност на средата, в която се движат храните за нашата вашата трапеза.